Pikit Mata Na Lang, Nasarapan Ng Mapasok Ang Petchay