Ka Dormmate Ko Ang Ka Fubu Ko, Ang Sherep Nya Kasi